Cúc chớm nở hàng năm đúng tiết
Cài đầy hoa nghiêng chén vui chơi
Nay gió thu coi thường người bệnh
Chỉ đưa thêm tóc trắng lên đầu

tửu tận tình do tại