Hai tỉnh quan cùng một sứ Tây,
Trăm năm mới có ảnh chung nầy.
Sáng chiều rờ rỡ bày xiêm áo,
Chủ khách xum xoe nở mặt mày.
Hình bóng tuyệt vời tươi kẻ ấy,
Oai phong lớn quá khiếp người thay.
Tình cờ trước ảnh đăm chiêu nghĩ,
Gác bút, ai người thơ bắt lân?

tửu tận tình do tại