Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 26/01/2019 07:34 bởi tôn tiền tử
Trần Trữ 陳著 (1214-1297) tự Tử Vi 子微, hiệu Bản Đường 本堂, quê huyện Ngân, phủ Ngân Khánh (nay thuộc Ninh Ba, Chiết Giang), đỗ tiến sĩ năm 1256. Tác phẩm có Bản Đường tiên sanh văn tập 本堂先生文集 95 quyển, Trần Trữ thi tập 陳著詩集 34 quyển.