Đêm về gió tuyết mượn oai đông,
Nào phải đông quân nổi chứng ngông.
Chính sợ xuân nồng hoa dễ hết,
Đem hơi lạnh giữ, thúc nở cùng.

tửu tận tình do tại