Vu Sơn thần nữ quay xe,
Giữ mây chúa tuyết lập loè nhả hoa.
Bốc hơi dòng nước trôi xa,
Cành mai bông trắng ngọc ngà tân trang.
Hạnh đào ngã chết Du Quan,
Bạn bè ngủ đói dưới sàng nhà tranh.
Chậm tay gieo lúa đã đành,
Quạ kêu một tiếng trời hanh mái ngoài.

tửu tận tình do tại