Hai cò bay thấp bay cao,
Bay cao bay thấp bay vào suối xa.
Bên đồi tiều cất tiếng ca,
Cò bay trở lại ổ nhà phía tây.

tửu tận tình do tại