Gió xuân mưa bụi ướt dầm,
Nhà trong góc núi điểu cầm hát nghênh.
Có rượu uống có sách xem,
Chuyện đời được mất đừng đem luận bàn.

tửu tận tình do tại