自述其二

終日閑彈不調琴,
閑門無事可關心。
箇中曲破無人會,
惟有松風和此音。

 

Tự thuật kỳ 2

Chung nhật nhàn đàn bất điệu cầm,
Nhàn môn võ sự khả quan tâm.
Cá trung khúc phá vô nhân hội,
Duy hữu tùng phong hoạ thử âm.

 

Dịch nghĩa

Suốt ngày thảnh thơi gảy cây đàn không điệu,
Trong cánh cửa nhàn, không có việc gì đáng để tâm.
Khúc nhạc trong lòng ta đã hình thành mà không ai biết,
Chỉ có gió trên cây tùng là hoạ được âm thanh ấy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Gảy đàn không điệu, trọn ngày nhàn,
Cửa lặng, không còn việc phải toan.
Khúc nhạc trong lòng, không kẻ hiểu,
Hoà âm hoạ có gió thông ngàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Gảy đàn không điệu suốt ngày chơi
Không việc quan tâm cứ thảnh thơi
Khúc nhạc trong lòng không ai biết
Chỉ có gió thông hoạ âm thôi

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thảnh thơi ngày trọn, tiếng đàn không
Vô sự cửa nhàn chẳng để tâm
Khúc nhạc lòng ta ai biết đó
Gió thông như trổi điệu hoà âm

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không điệu gảy đàn ngày thảnh thơi,
Quan tâm không việc cứ vui chơi,
Lòng ai khúc nhạc mà không biết,
Lộng gió chỉ tùng hoạ được thôi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gảy đàn không điệu thảnh thơi,
Không quan tâm việc ở đời vui chơi,
Lòng ai khúc nhạc không lời,
Chỉ tùng lộng gió hoạ thôi được bài.

15.00
Trả lời