29/11/2021 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thuật kỳ 2
自述其二

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 26/09/2008 11:48

 

Nguyên tác

終日閑彈不調琴,
閑門無事可關心。
箇中曲破無人會,
惟有松風和此音。

Phiên âm

Chung nhật nhàn đàn bất điệu cầm,
Nhàn môn võ sự khả quan tâm.
Cá trung khúc phá vô nhân hội,
Duy hữu tùng phong hoạ thử âm.

Dịch nghĩa

Suốt ngày thảnh thơi gảy cây đàn không điệu,
Trong cánh cửa nhàn, không có việc gì đáng để tâm.
Khúc nhạc trong lòng ta đã hình thành mà không ai biết,
Chỉ có gió trên cây tùng là hoạ được âm thanh ấy.

Bản dịch của Huệ Chi, Phạm Tú Châu

Gảy đàn không điệu, trọn ngày nhàn,
Cửa lặng, không còn việc phải toan.
Khúc nhạc trong lòng, không kẻ hiểu,
Hoà âm hoạ có gió thông ngàn.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Tự thuật kỳ 2