Tết nhất năm nay khéo thật là!
Một mâm mứt rận mới bày ra.
Xanh đồng thắng lại đen rưng rức,
Áo đụp bò ra béo thật thà.
Kẹo chú Sìu Châu đâu đọ được,
Bánh bà Hạnh Tụ cũng thua xa.
Sang năm quyết mở ngôi hàng mứt,
Lại rưới thêm vào tí nước hoa!


Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Phan Khôi, Chương Dân thi thoại, Nhà in Đắc Lập, Huế, 1936, tr. 107