Tôi thấy người ta có bảo rằng:
Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng!
Chứa ai chả chứa, chứa thằng Cuội,
Tôi gớm gan cho cái chị Hằng.


Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 43, NXB Văn học, 2010