Ai đấy ai ơi khéo hợm mình!
Giàu thì ai trọng, khó ai khinh.
Thằng Ngô mất gánh, say câu chuyện,
Chú lái nghiêng thoi, mắc giọng tình.
Có khéo có khôn thì có của,
Càng giàu càng trẻ lại càng xinh.
Xuống chân lên mặt ta đây nhỉ,
Chẳng biết rằng dơ dáng dạng hình.


Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998