Cửa Vũ, ba nghìn sóng nhảy qua,
Ai ngờ mũ áo đến ...ba ba.
Đầu như lươn đất mà không lấm,
Thân tựa xà hang cũng ngó ra.
Dưới nước chẳng ưa, ưa trên cạn,
Đất sét không ăn, ăn thịt gà!
Tuy rằng cổ rụt mà không ngỏng,
Hễ cắn ai thì sét mới tha!