Cuộc đời chiến sĩ thật ba đào,
Thấm thoắt năm lần bị tống lao.
Nhốt chặt con người tầng cửa sắt,
Vây riêng cõi đất bức tường cao.
Mong về cũng kém mong cơm sáng,
Nhớ vợ còn thua nhớ thuốc lào.
Cá mục, cơm hôi, xiềng xích sắt,
“Văn minh khai hoá” gớm ghê sao?


Đề lao Thái Bình, 1939