Đồng chí của tôi, em của anh,
Hai ta cùng nhất trí hy sinh.
Ái ân đúc lại hồn non nước,
Hạnh phúc tìm trong cuộc đấu tranh.
Kiếm chốn nương thân nuôi lũ trẻ,
Cho anh yên dạ vượt xà lim.
Thuỷ chung theo nghĩa cao xa ấy,
Đó mới là chân chính tiết trinh.


Côn Đảo, 1934