Lao Bảo, tháng 11-1940
(Trong những ngày tuyệt thực)

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.