Tin vui vợ đã lấy chồng
Con thơ thêm bố, buồng không thêm người
Vện yêu có chủ mới rồi
Trâu yêu có khách chăn nuôi, giữ gìn
- Có duyên tôi lo gì lỡ dở
Tuổi mẹ dòng cũng dứa tuổi đương thì
Chuyện cổ kim có ngoắt ngoéo mới ly kỳ
Người gian khổ nước đời kia mới thạo
Đáng tặng hoa hồng di Nguyệt lão
Nên ban phần thưởng chú Tơ hồng
Cuộc đời ai đổi mới đã yên lòng
Ai phá cũi sổ lồng đời sẽ mới
Luật vận chuyển, đông qua xuân phải tới
Nay mừng ai, mai ai lại mừng ai...
Nửa chừng xuân vẫn còn dài