Mười giờ chẳng ướt lệ tràn mi
Dãi nắng dầm sương vẫn tuyệt vì…
Sớm nở khoe màu không quản ngại
Chiều tàn rũ cánh có buồn chi
Đã trao vẻ đẹp hoa vừa lúc
Nào tiếc sắc phai mộng lỡ thì
Một thoáng huy hoàng rồi tắt lịm
Hỏi đời hồ dễ mấy ai khi?


19-11-2018