11.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 06/08/2014 09:31 bởi tôn tiền tử
Tiền Thục Sinh 錢淑生 là nữ thi nhân cuối đời Thanh, người Ninh Hương, Hồ Nam, con của Tiền Quang Trác 錢光琢, lập gia đình với Lý Tổ Phương 李祖芳 người Tương Âm, Hồ Nam. Ba năm sau Lý Tổ Phương bệnh chết, bà ở vậy không tái giá, mất năm 40 tuổi. Bà giỏi thơ văn, có tập "Quế thất ngâm" 桂室吟.