Mưa nhỏ hạt xoá cơn sầu rất khó
Gió lạnh về chưa ngủ được nhớ ai
Ngồi lắng nghe tiếng canh chuyển đêm dài
Trầm hương hết lò Bác Sơn lạnh ngắt

tửu tận tình do tại