Mấy chục năm trời cách biệt nhau
Lòng sao thương mãi những ngày đầu
Đêm thu chén rượu vùi hương gió
Chiều hạ chung trà dõi vó câu
Lá mục ép vào trang vở quý
Thơ buồn lưu lại tấm tình châu
Hai phương hai đứa đành chia biệt
Nhớ lắm nhòa mi giọt lệ sầu


19/10/2011