1. Không đề 1
 2. Không đề 2
 3. Không đề 3
 4. Không đề 4
 5. Không đề 5
 6. Không đề 6
 7. Không đề 7
 8. Không đề 8
 9. Không đề 9
 10. Không đề 10
 11. Không đề 11
 12. Không đề 12
 13. Không đề 13
 14. Không đề 14
 15. Không đề 15
 16. Không đề 16
 17. Không đề 17
 18. Không đề 18
 19. Không đề 19
 20. Không đề 20
 21. Không đề 21
 22. Không đề 22
 23. Không đề 23
 24. Không đề 24
 25. Không đề 25
 26. Không đề 26
 27. Không đề 27
 28. Tạm biệt Huế
  2
 29. Qua quê mẹ
 30. Mong em về trước cơn mưa
 31. Mưa tháng sáu
 32. Ngôi sao lạc loài
 33. Linh hồn đá
 34. Vĩnh biệt thiên hà
 35. Không đề 28
 36. Không đề 29
 37. Không đề 30
 38. Không đề 31
 39. Không đề 32
 40. Không đề 33
 41. Không đề 34
 42. Không đề 35
 43. Không đề 36
 44. Không đề 37
 45. Không đề 38
 46. Không đề 39
 47. Không đề 40
 48. Không đề 41
 49. Không đề 42
 50. Không đề 43
 51. Không đề 44
 52. Không đề 45
 53. Không đề 46
 54. Không đề 47
 55. Không đề 48
 56. Không đề 49
 57. Không đề 50
 58. Không đề 51
 59. Không đề 52
 60. Không đề 53
 61. Không đề 54
 62. Không đề 55
 63. Không đề 56
 64. Không đề 57
 65. Không đề 58
 66. Không đề 59
 67. Không đề 60
 68. Không đề 61
 69. Không đề 62
 70. Không đề 63
 71. Không đề 64
 72. Không đề 65
 73. Không đề 66
 74. Không đề 67
 75. Không đề 68
 76. Không đề 69
 77. Không đề 70
 78. Không đề 71
 79. Không đề 72
 80. Không đề 73
 81. Không đề 74
 82. Không đề 75
 83. Không đề 76
 84. Không đề 77
 85. Không đề 78
 86. Không đề 79
 87. Không đề 80
 88. Không đề 81
 89. Không đề 82
 90. Không đề 83
 91. Ngược sáng
 92. Ngược dòng
 93. Qua sông Thu Bồn
 94. Gửi lại cây đàn
 95. Thu vàng
 96. Nói gì với mùa thu
 97. Con sáo sang sông
 98. Bài thơ giã biệt
 99. Hành phương nam
 100. Xăm lia
 101. Sâu thẳm Mê Kông