Mèo con buồn quá
"Meo meo" khóc hoài:
Có mấy con cá
Chẳng ai cho ăn!

Cá bơi trong bể
Không bắt được đâu!
Mèo con buồn rầu:
Đành xơi cơm ...thịt!


Viết cho Dế. 2005

Nguồn: Thuỵ Anh, Nhim nhỉm nhìm nhim, NXB Trẻ, 2014