Các cụ dung dẻ đi chơi,
Để cho con trẻ lại ngồi đấm lưng.
Ta mang sợi chỉ lên rừng,
Để trói con hổ, hổ đừng quấy ta.
Ta mang dây chão về nhà,
Ta trói con kiến, kiến ra đằng nào.