Tự châm ngọn đèn soi lẻ bóng
Khung dệt thơ bụi bám tứ bề
Chồng xa không gửi thư về
Giận lão thầy bói xem thuê đầu cầu

tửu tận tình do tại