Bị giáng quan Giang Nam oán hận
Suốt hai năm uống rượu giải sầu
Du xuân ở những nơi đâu,
Cùng tình nhân đã qua cầu Dương Châu?

tửu tận tình do tại