Hồng Mại bị cầm tù,
Cúi đầu kêu khóc trước quân thù.
Nhịn đói một ngày không chịu nổi,
Thẹn chưa!
Tô Vũ xưa đầy mười chín thu.

Bố đã chẳng ra trò,
Con đâu vì nước gỡ mối lo.
Muôn dặm trở về khoe múa mép,
Con bò!
Cái đầu lắc lư luôn lắc lư!


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.