đào ao thả cá
bẻ nè rào rau
chớ để cào cào
xao xao vào phá


Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013