đào ao thả cá
bẻ nè rào rau
chớ để cào cào
xao xao vào phá


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]