Có một con chó sói
Nhai mồi như bình thường
Thấy cổ họng vương vướng
Thì ra hóc mẩu xương

Mẩu xương cắm sâu lắm
Làm cổ họng rất đau
Hết khạc rồi đến nhổ
Lại ngửa cổ, nghiêng đầu

Chó sói hứa: Ai giúp
Lấy được mẩu xương này
Nó sẽ thưởng rất hậu
Nhưng mọi người bó tay

Cuối cùng, cò đồng ý
Sói há miệng, thế là
Cò dùng mỏ ngậm chặt
Rồi rút mẩu xương ra

“Giờ thì, như đã hứa
Ông thưởng cái gì đây?”
“Anh còn bắt tôi thưởng?
Rõ cái anh cò này!

Chui đầu vào miệng sói
Mà vẫn sống nguyên lành
Đó chẳng phải phần thưởng
Tôi đã dành cho anh?”

Ở đời, như ta biết
Đối với bọn gian tham
Không được tin lời chúng
Phải nhìn việc chúng làm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]