Cái bàn có bốn chân,
Luôn đứng vững trên đất.
Chân bàn khác chân người,
Không bao giờ đi tất.

Vì chân bàn bằng gỗ,
Không tất chẳng hề gì.
Nhưng trời lạnh, các cháu
Tất là cứ phải đi.