Có một con dê trắng
Và một con dê đen
Đi qua chiếc cầu nhỏ
Hai con từ hai bên

Chẳng may, cầu thì hẹp
Sông phía dưới lại sâu
Ai cũng tranh đi trước
Quyết không chịu nhường nhau

Dê trắng nói: “Anh bạn
Anh phải nhường tôi đi”
Dê đen đáp: “Ngược lại!
Nhường ư? Anh nói gì?”

Cả hai con cứ bước
Không ai chịu nhường ai
Rồi húc nhau ghê gớm
Và rơi xuống cả hai

Từng có chú dê trắng
Và dê đen, buồn sao
Nay ở khúc sông ấy
Không còn chú dê nào

Dê hay người cũng vậy
Đi đường phải nhường nhau
Nếu có chậm một chút
Cũng chẳng chết ai đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]