Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
10 bài thơ
Tạo ngày 28/10/2010 11:05 bởi Vanachi
Thái Duy Thanh 采唯清 chưa rõ năm sinh năm mất và quê quán, đậu Phó bảng kỳ thi hội thường lệ năm Tân Hợi. Đến khoa Hoành Từ tiếp theo thi đậu Bảng nhãn. Vì triều Nguyễn không lấy Trạng nguyên, nên mới gọi Bảng nhãn thị Trạng nguyên. Ông là nhà thơ sở trường về quốc âm.