Có một con khỉ nọ
Vào nhà bác nông dân
Cho tay vào chiếc lọ
Để tìm kiếm thức ăn

Chiếc lọ này cổ bé
Bên trong đựng chà là
Khỉ tham, lấy nhiều quá
Không rút được tay ra

Mà lọ thì rất nặng
Không thể nào mang đi
Tay không rút ra được
Không biết phải làm gì

Và suốt đêm nó đứng
Chờ người đến bắt mình
Khó ai có thể nói
Con khỉ này thông minh

Vì giá như lúc ấy
Nó bỏ nắm chà là
Thì bàn tay lại nhỏ
Và dễ dàng rút ra

Thì xưa nay vẫn thế
Tham thường đi với ngu
Nhiều người vì tham quá
Có mắt cũng như mù


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]