Gió bay cỏ lấp cát bùn,
Ngựa lồng đạp đất vượt luồng kình phong.
Lạc đà biết hết đường vòng,
Mê săn tù trưởng vẫn không chịu về.

tửu tận tình do tại