Trai Hồ chăn bãi Long Môn,
Vợ Hồ nấu thịt dê mời khách ăn.
Say nhà Hồ được hay chăng,
Sợ rằng trời xuống khó băng sông chiều.

tửu tận tình do tại