Hoa quỳ Thục nở rồi tàn,
Gió thu dữ đất đầy vàng xác hoa.
Chàng đi không trở về nhà,
Hoa quỳ rụng bởi gió thu đa sầu.
Rụng xong hoa lại nở mau,
Không về chàng để sầu đau em già.

tửu tận tình do tại