Gió xuân nổi rụng hoa cạnh núi,
Đưa tình em qua khỏi sông Tương.
Hồ điệp bay cặp kè trong mộng,
Ngựa chàng về thước hót trước vườn.

tửu tận tình do tại