Vải trắng Ngô Trung trắng như sương,
Gió xuân bay áo lan xạ thơm.
Tháng hai thành nam lá dâu lục,
Tằm non mới nở nhỏ như thóc.
Hái dâu đến chiều mang giỏ về,
Nửa đêm treo đèn chờ tằm lớn.
Kén thành tơ trắng đưa lên khung,
Hai ngày một phiến vẫn còn chậm.
Dệt xong may áo để chàng mặc,
Thiếp cam tân khổ mong chàng vui.
Nhà dẫu giàu nghèo ai nào biết,
Chồng không áo mặc người khinh khi.

tửu tận tình do tại