Tiếng trống ba hồi giục giã,
Núi tây bóng chiều đổ dài.
Suối vàng không nơi tạm nghỉ,
Đêm nay hồn trú nhà ai.

tửu tận tình do tại