Chàng còn do dự chưa đi,
Gió to thổi mạnh, rầm rì rừng thu.
Chiều tàn năm sắp cuối mùa,
Làm sao có thể giữ người được lâu.
Núi sông dằng dặc xa xôi,
Thủ phòng khuê trống ngậm ngùi buồn đau.
Chia tay không thể theo nhau,
Ích gì khi mãi nôn nao nhớ chàng.
Mò trăng đáy nước trăng tan,
Trong gương soi ảnh phải mình đấy không.
Trăm năm viễn biệt chết lòng,
Gặp nhau trong mộng nhưng không được gần.

tửu tận tình do tại