23/05/2024 05:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại nội tặng biệt kỳ 2
代內贈別其二

Tác giả: Tôn Phần - 孫蕡

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2021 16:04

 

Nguyên tác

君不行兮夷猶,
長風颯颯林木秋。
歲云暮矣白日晚,
君之行也不可以久留。
山川悠悠靡終極,
獨立空閨長歎息。
臨歧不得逐行蹤,
別後相思復何益。
水中摸月那得輪,
鏡中照影那得真。
百年長是遠離別,
魂夢相逢那得親。

Phiên âm

Quân bất hành hề di do[1],
Trường phong táp táp lâm mộc thu.
Tuế vân mộ[2] hĩ bạch nhật vãn,
Quân chi hành dã bất khả dĩ cửu lưu.
Sơn xuyên du du mĩ chung cực,
Độc lập không khuê trường thán tức.
Lâm kỳ bất đắc trục hành tung,
Biệt hậu tương tư phục hà ích.
Thuỷ trung mạc nguyệt na đắc luân,
Kính trung chiếu ảnh na đắc chân.
Bách niên trường thị viễn ly biệt,
Hồn mộng tương phùng na đắc thân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chàng còn do dự chưa đi,
Gió to thổi mạnh, rầm rì rừng thu.
Chiều tàn năm sắp cuối mùa,
Làm sao có thể giữ người được lâu.
Núi sông dằng dặc xa xôi,
Thủ phòng khuê trống ngậm ngùi buồn đau.
Chia tay không thể theo nhau,
Ích gì khi mãi nôn nao nhớ chàng.
Mò trăng đáy nước trăng tan,
Trong gương soi ảnh phải mình đấy không.
Trăm năm viễn biệt chết lòng,
Gặp nhau trong mộng nhưng không được gần.
[1] Trù trừ, do dự, cũng viết 夷由. Câu này lấy ý từ Cửu ca 九歌: “Quân bất hành hề di do” 君不行兮夷猶.
[2] Cuối năm, năm sắp hết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phần » Đại nội tặng biệt kỳ 2