Cốt nhục như cành lá,
Kết giao cũng vậy thôi.
Bốn biển đều huynh đệ,
Có ai bước lẻ loi?
Huống tôi cây liền nhánh,
Cùng anh như một thân.
Xưa là uyên với ương,
Nay là Sâm với Thần.
Xưa thường bên nhau mãi,
Nay cách tựa Hồ, Tần.
Ai hay ngày ly biệt,
Ân tình gấp bội phần.
Hươu kêu nhớ cỏ nội,
Nguôi bớt lòng khách tân.
Tôi có một chén rượu,
Muốn tặng người xa thân.
Mong anh rót đầy chén,
Giữ mãi mối tình thâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.