Ngời ngời ánh trăng sáng,
Lan thu toả ngát hương.
Hương trong đêm thanh phát,
Gió lộng khắp nhà thơm.
Chinh phu nghĩ đường trước,
Du tử nhớ cố hương.
Tháng mười hai, đông lạnh,
Sáng dậy đẫm hơi sương.
Cúi nhìn Giang, Hán chảy,
Ngẩng xem mây lượn vòng.
Bạn hiền sắp ly biệt,
Mỗi người tại một phương.
Trung châu chia sông núi,
Dằng dặc mãi đôi đường.
Tiệc vui khó gặp lại,
Hãy vui vẻ tới cùng.
Khuyên người giữ đức lớn,
Coi trọng ánh thiều quang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.