七步詩

煮豆持作羹,
漉豉以為汁,
萁在釜下然。
豆在釜中泣,
本自同根生,
相煎何太急。

 

Thất bộ thi

Chử đậu trì tác canh,
Lộc thị dĩ vi trấp,
Ky tại phủ há nhiên.
Đậu tại phủ trung khấp,
Bản tự đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp.

 

Dịch nghĩa

Đun đậu nấu làm canh,
Lọc đậu để lấy nước.
Cành đậu đốt ở dưới nồi,
Hạt đậu ở trong nồi khóc.
Vốn từ một gốc sinh ra,
Sao lại đốt nhau khốc liệt như vậy?


Sự việc và bài thơ này đầu tiên được thấy chép trong Thế thuyết tân ngữ. Tào Phi từng ra lệnh cho Tào Thực trong bảy bước phải làm một bài thơ với đề anh em, không xong thì sẽ chém đầu. Tào Thực bước đi bảy bước và làm bài thơ này. Phi nghe xong, có ý thẹn liền tha tội chết cho Thực. Tào Thực mượn hình ảnh dùng cành đậu để nấu hột đậu để ám chỉ việc anh em tương tàn.

Bài thơ này còn có một dị bản bốn câu được lưu truyền, chép trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung:
煮豆燃豆萁,
豆在釜中泣。
本是同根生,
相煎何太急?

Chử đậu nhiên đậu ky,
Đậu tại phủ trung khấp.
Bản thị đồng căn sinh,
Tương tiễn hà thái cấp?

(Nấu đậu đun cành đậu,
Đậu ở trong nồi khóc.
Sinh ra từ một gốc,
Sao nỡ đốt thiêu nhau?)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nấu đậu để làm canh,
Hạt bỏ vào nồi nấu,
Cành ở dưới mà đun.
Đậu ở trong nồi khóc,
Sinh ra từ một gốc,
Sao nỡ đốt thiêu nhau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
173.47
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Nấu đậu để làm canh
Lọc đậu chắt nước cốt
Cành đậu đốt đáy nồi
Hạt đậu trong nồi khóc
Vốn từ một gốc sinh
Đốt nhau sao tàn khốc


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
113.82
Trả lời
Ảnh đại diện

Chưa rõ

theo mình được biết câu cuối phải là "Đốt nhau sao mà gấp"
thái cấp - quá nhanh, mình nghĩ không liên quan đến sự tàn khốc hay không

Nhất tiếu sinh hoa, hữu bình an
53.80
Trả lời
Ảnh đại diện

Ngọa giường ngâm tuyệt thơ

Đun đậu để thành canh,
Lọc đậu lấy làm nước,
Cành đậu thế mà đun.
Đậu, cành cảnh tương tàn,
Cùng sinh chung một gốc.
Sao nỡ đốt thiêu nhau?

63.83
Trả lời
Ảnh đại diện

7 bước một bài thơ

nấu đậu đốt cành đậu
và đậu trong nồi khóc
vốn sinh cùng một gốc
sao nỡ đốt thiêu nhau


bài thơ này rất hay
73.43
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hiền Minh

Nấu đậu sao nỡ đốt cành đậu,
Ngồi buồn đậu khóc ở trong nồi.
Vốn cùng gốc mẹ sinh ra vậy,
Mà sao đã vội đốt nhau rồi.

73.43
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Thiên Phát

Nấu đậu để làm canh
Lọc đậu nước ngọt thanh
Đốt lửa thì lấy cành
Đậu khóc: “Nồi nóng hanh!”
Vốn một gốc đồng sanh
Đốt nhau sao chóng vánh!

134.62
Trả lời