Dưới đây là các bài dịch của Hiền Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thất bộ thi (Tào Thực): Bản dịch của Hiền Minh

Nấu đậu sao nỡ đốt cành đậu,
Ngồi buồn đậu khóc ở trong nồi.
Vốn cùng gốc mẹ sinh ra vậy,
Mà sao đã vội đốt nhau rồi.

Ảnh đại diện

Vô đề (Gia Cát Lượng): Bản dịch của Hiền Minh

Giấc mộng thành đoán ai thức trước,
Trong cõi đời ta thấu hiểu ta.
Thềm cỏ đưa giấc xuân vào mộng,
Ngoài song kia bóng đã xế tà.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]