Gió thổi lạnh chừ sương trắng sinh,
Cây đẫm hơi chừ lá rời cành.
Lên núi cao chừ dòng nước quanh,
Ngắt hoa thu chừ hái cỏ linh,
Sắp chia tay chừ tặng người mong.
Cảm xa cách chừ khó tương phùng,
Lòng u uất chừ chẳng lên tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.