Bóng lâu đài in sau vách núi
Về chiều cao so núi ngang nhau
Nắng trên đài tắt từ lâu
Gà thành chưa gáy đón chào bình minh
Nhiều vô số gái Yên và Triệu
Lên thang vàng để trỗi sáo đàn
Thâu đêm công tử uống tràn
Có đâu nghe cuốc kêu vang não nùng.