Tào Đường 曹唐, thi nhân đời Vãn Đường, năm sinh và năm mất không rõ. Ông tên chữ là Nghiêu Tân 堯賓, hiệu Tố Quá đạo sĩ 做過道士, người Quế Châu 桂州. Trong Toàn Đường thi có chép hơn 140 bài thơ của ông.