Tiên phong dẫn lối cho cách mạng,
Năm châu thương tiếc ánh sao sa.
Dạt dào lệ nóng trào không ngớt,
Cuồn cuộn người xe đến viếng nhà.
Đức thịnh nơi dân luôn còn đó,
Công truyền hậu thế mãi vang xa.
Lòng trung sáng rỡ bên vầng nhật,
Giữa đất trời kia chẳng thể nhoà.