Cờ hồng năm sao bay giữa không
Sứ giả hoà bình cưỡi gió đông
Qua thăm ba nước Miến, Ấn, Nê
Giải quyết hoà bình thu nhiều công

Sứ giả hoà bình thăm nước Việt
Toàn dân hoan nghênh mừng khôn xiết
Cảm tạ tình viện trợ vô tư
Nước ta đang dào dạt kiến thiết

Tình bạn Việt - Trung như bể trời
Cao sâu, lâu dài, thọ đời đời
Tay nâng một chén rượu hữu hảo
Bốn năm trước liên hoan cùng Người

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.